ИХБ осъществява своята дейност като инвестира в компании и бизнеси, които управлява и развива в дългосрочна перспектива и допринася за устойчиво икономическо развитие. ИХБ работи заедно със своите работници и служители, местната общност и обществото като цяло за постигане на по-благоприятна среда и повишаване качеството на живот.

Политиката на ИХБ се основава на спазване на законодателната база, най-добрите практики за корпоративно управление и социално отговорно поведение, европейските норми за здравословни и безопасни условия на труд, възможности за професионално развитие и израстване, създаване на добра корпоративна култура, дух на съпричастност и лоялност към фирмата.

Дейността в групата на ИХБ се осъществява при спазване принципите на етичност, хуманност, уважение към хората и природата, грижа за клиента и поддържане на добри взаимоотношения със заинтересованите лица на ИХБ и дъщерните му дружества: акционерите, работниците и служителите, контрагенти - клиенти и доставчици, местната общност и обществото като цяло.

ИХБ има приет Етичен кодекс, който отразява всички принципи, на основата на които се осъществява дейността в Групата на ИХБ и служи за ръководство за спазване на етично бизнес поведение на всички мениджъри, работници и служители, спазваме принципите на недискриминация по пол възраст, религия.