ИХБ Шипинг Ко ЕАД е неразделна част от групата на Индустриален Холдинг България АД, която управлява едно от най-големите портфолия от дъщерни дружества в различни сектори, включително корабостроене и ремонт, пристанищни операции, класификация на кораби, машиностроене и други.